Mokykloje vykdomos programos:

 

  BD14533   Ankstyvojo muzikinio ugdymo (AMU). Priimami 5 - 6 metų berniukai ir mergaitės. Grupiniai užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę. Mokoma muzikos pradmenų. 

 BD14533    Pradinio muzikinio ugdymo (1 - 3 klasės). Į pirmą klasę priimamos 7 metų mergaitės, turinčios elementarius muzikinius gebėjimus. Mokomasi muzikos rašto (solfedžio), grojama pasirinktais muzikos instrumentais (fortepijonas, smuikas, fleita, gitara). Grupiniai ir individualūs užsiėmimai (6 savaitinės pamokos) vyksta 2-3 kartus per savaitę. 

  BD14533  Pagrindinio muzikinio ugdymo (4 - 7 klasės). Mokiniai gauna pagrindines solfedžio, muzikos literatūros žinias, groja muzikos instrumentu, turi balso lavinimo pamokas. Grupiniai ir individualūs užsiėmimai (9 - 10 savaitinių pamokų) vyksta 3 kartus per savaitę. Mergaitės dainuoja jaunučių ir jaunių choruose.

      Septintoje klasėje yra užbaigiamas pagrindinis muzikos mokyklos kursas. Pakankamai įsisavinę programą, po pasiekimų patikrinimo, mokiniai gauna neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą.  Sėkmingai įsisavinę ir norintys tęsti muzikinį ugdymą mokiniai gali rinktis programas:                                                                           

 BD14533    Ilgalaikio kryptingo muzikinio ugdymo (8 - 11 klasės). Mokinės dainuoja merginų chore, turi balso lavinimo užsiėmimą, gali groti ansambliuose: išilginių, skersinių fleitų, smuikų, fortepijonų. Grupiniai ir individualūs užsiėmimai vyksta 3 kartus per savaitę (5-6 savaitinės pamokos). 

 BD14533   Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio (9 - 12 klasės). Mokiniai gali rinktis chorinio dainavimo ir solinio dainavimo specializacijas. Šalia pasirinktos specializacijos, mokiniai mokosi bendrųjų muzikinių gebėjimų ir pasirenkamųjų dalykų: solfedžio, muzikos teorijos, muzikos istorijos, harmonijos, muzikos kūrinių analizės, bendro fortepijono, choro ir balso lavinimo. 

      Sėkmingai baigę programas, po pasiekimų patikrinimo, mokiniai gauna neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą, patvirtinantį  IKMU ar profesinės linkmės muzikinio ugdymo programų baigimą.

             Vilnius choir singing school "Liepaitės" today       

            TLF 9844Vilnius choir singing school "Liepaitės" firmly took root in cultural life of Lithuania. "Liepaitės" performs in biggest concert halls, choir’s voices are conducted by the most celebrated conductors of Lithuania J. Domarkas, S. Sondeckis, G. Rinkevičius, R. Šervenikas, M. Pitrėnas, M. Staškus. Choirs have broad repertoire - from Lithuanian folklore songs to large-scale works with an orchestra. Concert tour routes are widely spread throughout all the Europe.

School has 40 highly qualified teachers and concertmasters: 5 expert teachers, 1 expert accompanist, 12 supervisor teachers, 2 supervisor accompanists, 9 supreme teachers and 3 supreme accompanists. We are glad, that today in the school work first "Liepaitės” singers and schoolgirls, who later became choir teacher, and now - known choirmasters: teacher-expert H. Šečkuvienė, A. Steponavičiūtė Zupkauskienė, N. Timofejeva, from the younger generation - supervisor teacher I. Miškinienė. More...

Vilniaus chorinio dainavimo mokykla Liepaitės, P.Skorinos g. 14, Vilnius, LT- 03103 , Tel.: +370 5 215 15 68 . Copyright © 2023 Liepaitės. Visos teisės saugomos.